You are here

Dawanping2.jpg

Figure 14 - Dawanping tunnel showing 'elephant trunk' type intake